Privacyverklaring

Stichting Open Monumentendag
Gemeente Alphen aan den Rijn
Rijndijk 111, 2394 AE Hazerswoude
Telefoon: 071-3414236
Website: www.openmonumentendagalphenaandenrijn.nl

1. Introductie
De Stichting Open Monumentendag Gemeente Alphen aan den Rijn (hierna verkort te noemen: OMD Alphen aan den Rijn) gebruikt relevante persoonsgegevens van personen die op enigerlei wijze betrokken zijn bij het organiseren van Open Monumentendag in de Gemeente Alphen aan den Rijn en hiermee samenhangende activiteiten. Hieronder wordt, in dat kader, aangegeven van welke personen structureel en incidenteel persoonsgegevens worden verzameld, gebruikt en beheerd, om welke gegevens het gaat, waarom deze gegevens nodig zijn en op welke wijze OMD Alphen aan den Rijn daarmee omgaat.
Minimaal wordt hiermee voldaan aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Contactgegevens: Stichting Open Monumentendag Gemeente Alphen aan den Rijn
Bezoekadres: Rijndijk 111, 2394 AE Hazerswoude
Telefoonnummer: 071-3414236
E-mail: h.a.deboer@hetnet.nl
Website: www.openmonumentendagalphenaandenrijn.nl
H.A. de Boer is aanspreekbaar voor alles wat te maken heeft met de verwerking van persoonsgegevens binnen de organisatie. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 071-3414236 en
e-mailadres: h.a.deboer@hetnet.nl

2. Welke personen ?
Als betrokkene bij het organiseren van Open Monumentendag in de gemeente Alphen aan den Rijn en hiermee samenhangende activiteiten worden beschouwd:

 • Contactpersonen van/bij rijks- en gemeentelijke monumenten, alsmede van overige gebouwen en objecten die voor het organiseren van Open Monumentendag in Alphen aan den Rijn en hiermee samenhangende activiteiten van belang zijn.
 • Contactpersonen van/bij sponsors en/of begunstigers van OMD Alphen aan den Rijn.
 • Bestuursleden van OMD Alphen aan den Rijn.
 • Vrijwilligers die zich hebben aangemeld bij OMD Alphen aan den Rijn.
 • Deskundigen die door OMD Alphen aan den Rijn geraadpleegd kunnen worden,
  daaronder begrepen, medewerkers van het landelijk projectbureau Stichting Nederland Monumentenland, Relaties in het relevante politiek/bestuurlijk- en/of cultuurhistorisch domein, medewerkers van de gemeente Alphen aan den Rijn en Erfgoedhuis Zuid-Holland, die zijn belast met Erfgoedzaken.
 • Overige personen die een bijdrage leveren aan een specifieke Open Monumentendag of activiteit van OMD Alphen aan den Rijn.
 • Van bezoekers van Open Monumentendag en/of de website van OMD Alphen aan den Rijn worden geen persoonsgegevens verzameld.

3. Welke gegevens worden verzameld ?
Persoonsgegevens worden door OMD Alphen aan den Rijn verzameld voor de hierna genoemde doeleinden. Deze gegevens staan OMD Alphen aan den Rijn ter beschikking doordat de betrokken persoon, dan wel zijn of haar organisatie deze (aantoonbaar) aan ons kenbaar heeft gemaakt. Daarnaast gebruiken wij openbare bronnen zoals websites en openbare publicaties.
De geregistreerde gegevens betreffen:
1. Achternaam (*), voornamen, roepnaam en voorletters.
2. Adres, postcode en woonplaats. 3. E-mailadres (*). 4. Telefoonnummer(s). 5. Geslachtsaanduiding.
6. Bijzonderheden.
Telefoonnummers (zakelijk en incidenteel prive bij gebrek aan zakelijk.)
e-mailadressen (zakelijk en incidenteel prive bij gebrek aan zakelijk.)
(*) Dit zijn de minimaal geregistreerde gegevens. Overige gegevens zijn optioneel.
Voor zover relevant worden aanvullende gegevens geregistreerd, zoals bij vrijwilligers eventuele wensen of beperkingen ten aanzien van een mogelijke inzet. Bij contactpersonen wordt nadrukkelijk de aard van de relatie vermeld. De doeleinden staan vermeld onder punt 4.

4. Waarvoor worden de persoonsgegevens gebruikt ?
OMD Alphen aan den Rijn gebruikt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • informatieverstrekking over Open Monumentendag in Alphen aan den Rijn en hiermee samenhangende activiteiten.
 • verzoeken om medewerking bij de organisatie daarvan.
 • communicatie over mogelijke inzet en ondersteuning daarbij.
 • uitvraag van ervaringen ten behoeve van analyses.
 • informatieverstrekking over algemeen cultuurhistorische onderwerpen.
 • informatieverstrekking over landelijke cultuurhistorische evenementen.
 • afhandeling van gemaakte afspraken als gevolg van wettelijke of contractuele verplichtingen.

  5. Wie krijgt welke persoonsgegevens ter inzage ?
  Ten behoeve van de voorbereidingen van Open Monumentendag in Alphen aan den Rijn en hiermee samenhangende activiteiten kunnen relevante persoonsgegevens aan de desbetreffende werkgroepen door het bestuur van OMD Alphen aan den Rijn ter beschikking worden gesteld. Leden van deze werkgroepen zijn adequaat geinstrueerd m.b.t. de een zorgvuldige omgang met deze gegevens.

  6. Beeldmateriaal
  Op Open Monumentendag in Alphen aan den Rijn en hiermee samenhangende activiteiten kunnen ten behoeve van journalistieke en/of promotiedoeleinden foto’s of video opnamen worden gemaakt. Deze beelden kunnen op onze website worden geplaatst of kunnen worden gebruikt in onze publicaties zoals programmaboekjes.

  7. Aan wie worden de persoonsgegevens verstrekt?
  Persoonsgegevens worden niet verstrekt of gedeeld met derde personen en/of andere organisaties. OMD Alphen aan den Rijn maakt geen gebruik van externe bewerkers c.q. verwerkers van persoonsgegevens.

  8. Bewaren van persoonsgegevens
  OMD Alphen aan den Rijn bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor de gegevens worden verstrekt. Gegevens die worden bewaard volgens specifieke (wettelijke) regelgeving worden voor de duur van deze termijn bewaard. Na deze termijn worden de gegevens vernietigd.

  9. Hoe worden de persoonsgegevens beveiligd ?
  OMD Alphen aan den Rijn neemt passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking. De website is beveiligd met een SSL-certificaat.

  10. Recht op inzage, rectificatie of wissen van de persoonsgegevens:
  Een ieder heeft het recht bij OMD Alphen aan den Rijn zijn of haar persoonsgegevens op te vragen. OMD Alphen aan den Rijn is zich bewust van de verplichting dat dit binnen een kalendermaand gebeurt en draagt alle informatie over omtrent de bewaarde gegevens. Een ieder heeft het recht zijn of haar gegevens te rectificeren of te wissen (recht op vergetelheid). Deze gegevens kunnen worden opgevraagd via telefoonnummer 071-3414236 en e-mailadres: h.a.deboer@hetnet.nl

  Een ieder heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, echter nadat vooraf getracht is om een eventuele misstand te corrigeren in samenwerking met OMD Alphen aan den Rijn. OMD Alphen aan den Rijn dient hierin volledige medewerking te verlenen.

  11. Meldplicht datalek
  Bij het onwaarschijnlijke geval dat zich een datalek voordoet, wordt binnen de door Autoriteit Persoonsgegevens gestelde 72 uur melding gemaakt van het datalek. Ook de getroffen personen van wie de persoonsgegevens gelekt zijn worden hiervan op de hoogte gesteld. Samen met de toezichthouder Autoriteit Persoonsgegevens worden verdere noodzakelijke stappen ondernomen om de oorzaak te achterhalen en herhaling te voorkomen.

  12. Wijzigingen van het privacybeleid
  Het bestuur van OMD Alphen aan den Rijn behoudt zich het recht voor om het privacybeleid, zoals opgetekend in deze verklaring te wijzigen. De meest actuele versie is te raadplegen op de website van OMD Alphen aan den Rijn: www.openmonumentendagalphenaandenrijn.nl.

  Vastgesteld in de bestuursvergadering van 26 november 2018.